TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Bưu chính, chuyển phát )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Bưu chính, chuyển phát )

STT VNR500 Doanh nghiệp