TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Khai thác, kinh doanh than và hoạt động hỗ trợ )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Khai thác, kinh doanh than và hoạt động hỗ trợ )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 235 CÔNG TY CP THUẬN HẢI