TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Khai thác, nuôi trồng thủy sản )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Khai thác, nuôi trồng thủy sản )

STT VNR500 Doanh nghiệp