TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh thuốc lá )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh thuốc lá )

STT VNR500 Doanh nghiệp