TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh sợi, sản phẩm dệt )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh sợi, sản phẩm dệt )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 351 TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ
2 354 CÔNG TY CP DAMSAN