TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Thanh Hóa )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Thanh Hóa )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 353 CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN
2 398 CÔNG TY CP CÔNG NÔNG NGHIỆP TIẾN NÔNG